فعال سیاسی بحرینی:نگرانی آل خلیفه، اراده و باورهای دینی مردم بحرین است