برگزاری آیین «طفلان مسلم» برای آزادی کودکان زندانی