اختلاف کلینتون و ترامپ در نظرسنجی‌ها به ۱۱ درصد رسید