بیش از ۷ هزار مهاجر افغانستانی از پاکستان به وطن خود بازگشتند