واشنگتن و آنکارا به دنبال کارت مذاکراتی قابل‌ قبول در سوریه هستند