به بهانه حمایت از سوریه، عربستان مصر را مجازات کرد