نوسانات ارز در روزهای اخیر/ دلار در مرز ۳۶۰۰ تومان