دیدار طیب نیا با رئیس صندوق بین المللی پول پس از دو دهه