آخرین سیستم عامل موبایل اپل روی 54 درصد دستگاه های سازگار نصب شده است