سازمان ملل شرایط کمک رسانی به مردم یمن را تسهیل کند