آماده باش سراسری تمام ایالت های هند در پی اخطار وزارت کشور