برای استحکام اعتقادات مردم، از طرح مباحث سیاسی از تریبون‌های مذهبی پرهیز شود