درخواست داعش از نیروهایش: در هند عملیات انجام دهید