فرمانده عملیات الانبار: منطقه «جزیرة هیت» کامل آزاد شد