بحران پناهجویان و ناآرامی های اخیر؛ اهداف اصلی سفر مرکل به اتیوپی