مصر مسجد امام الحسین (ع) را همزمان با عاشورا بست!!