دیدار طیب نیا با قائم مقام بانک جهانی و رییس شرکت مالی بین الملل