اردیبهشت 96 ؛ ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت