هیلاری کلینتون در تازه ترین نظرسنجی از ترامپ پیش افتاد