روسیه برای کاهش تولید نفت آمادگی دارد و از طرح فریز نفتی حمایت می‌کند