غرب با کمک مالی بدنبال ایجاد دموکراسی تحمیلی و مداخله در افغانستان است