«آستانه» خواستار توسعه روابط اقتصادی در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا است