دولت نروژ مقرارت سختی را برای پناهجویان افغانستانی وضع کرد