بنگاه‌های دارای مشکل‌، بدون توجیه اقتصادی تاسیس شدند/ بسته‌های خروج از رکود انگیزه‌ای برای مصرف ایجاد نکرد