مذاکرات اسلو و واشینگتن در خصوص استقرار تفنگداران آمریکایی در خاک نروژ