مردم خرافاتی تایلند برای سلامتی پادشاه صورتی پوش شدند