هشدار نسبت به افزایش تعداد "دلقک‌های وحشت‌آور" در انگلیس