شهادت آتش‌نشان ایرانی برای نجات مهاجر افغانستانی؛ برگی دیگر برای اثبات "خون شریکی"