فرهنگ عاشورا پرچمدار اتحاد مذاهب اسلامی درمبارزه با استکبار جهانی است