مازنی: درست نیست از تریبون مذهبی گفته شود مردم تهران بدتر از مردم کوفه هستند