گریه بر مصائب امام حسین(ع) سعادت دنیا و آخرت انسان را تضمین می کند