شهر قندوز افغانستان در نهمین روز سقوط به وضعیت عادی نزدیک می شود