یک جوان بحرینی در اثر جراحات ناشی از شکنجه، به شهادت رسید