دستور کار کمیسیون‌های تخصصی / حضور 7 وزیر دولت در کمیسیون‌های مجلس