سوریه به نمایندگی از همه کشورها با تروریسم می جنگد