وزارت خارجه افغانستان: اظهارات سناتور پاکستانی دخالت اسلام آباد در افغانستان را آشکار کرد