عربستان به دنبال وام گرفتن از بازار بین المللی است