اهدای نذورات برای بازسازی عتبات از طریق تلفن‌همراه