تاکید بان کی مون بر اهمیت دسترسی همگان به مراقبتِ سلامت روان