آغاز بررسی جامع زیرساخت هسته ای مالزی/ کابینه در انتظار گزارش