صندوق بین المللی پول نسبت به افول اقتصادی کویت هشدار داد