ثروتمندترین مرد تاریخ/ جلسه کنکور در دهه پنجاه خورشیدی/ بلندقدترین انسان تاریخ