بازگشت قدرتمندانه روسیه به منطقه خاورمیانه/ آمریکا نگران تضعیف جایگاه بین‌المللی‌