تصاویر/ سردار شهید مایلی فرمانده گردان هوایی یگان ویژه صابرین