پارک علم و فناوری می‌تواند به توسعه‌ی اقتصاد دانش‌بنیان کمک واقعی کند