کشتار مردم در ماه حرام باور کردنی نیست/ اوضاع یمن تأسف بار است