ولایتی: ایران و روسیه متحدین اصلی دولت و ملت سوریه هستند