هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت می‌شود