جزئیات جدیدی از انهدام تیم تروریستی ضدانقلاب در کردستان توسط سپاه