شهروندان مناطق 20 و7 تهران با تحویل لیوان‌های پلاستیکی ظروف گیاهی دریافت کنند